Dela med dig

ATT FÖREBYGGA OCH HANTERA KONFLIKTER

FÖREBYGGANDE

Konflikthantering

Konflikter, en helt naturlig del i vår vardag på arbetsplatsen och privat. Ofta passerar många konflikter relativt obemärkt. Ibland löser vi konflikter tillsammans på arbetsplatsen på ett rätt bra sätt med resultat som visar på utveckling både av oss själva och verksamheten. Sedan finns tyvärr konflikter som eskalerar och får konsekvenser som i längden kan bli både allvarliga och kostsamma.

Sämre effektivitet, personligt lidande, i många fall sjukskrivningar och andra negativa konsekvenser för både individ och organisation är något vi ofta har hört talas om och kanske också upplevt själva.
Men vi kan göra något för att minska riskerna för att de konflikter som uppstår på våra arbetsplatser utvecklas i negativ riktning. Konflikter kan hanteras på ett medvetet och klokt sätt.

Att bygga upp ett stabilt, tydligt, förebyggande konflikthanteringssystem där chefer, ledare och medarbetare har kunskap i hur man kan göra för att i ett tidigt skede leda konflikterna åt ett håll där de inte förvärras utan förändras, minskar och i bästa fall leder till ett lärande i organisationen är fullt möjligt.
Kort kan det bl.a. handla om att medvetandegöra, träna kommunikationsfärdigheter, systematisera signalsystem och skapa en öppen organisation för att kunna hantera konflikter så tidigt som möjligt.

När ni redan är i stadiet att det inte funkar särskilt bra…

Vi jobbar vid behov tillsammans fram en plan utifrån en grundläggande kartläggning eller annan form av konfliktdiagnostik. Utifrån de fyra parametrarna individ, ledning, struktur och kultur tittar vi på vilka insatser som behövs i just det aktuella företaget eller organisationen. Ibland kan arbetsgången bli att vi snarast genomför medlingsmöten mellan några inblandade för att skapa lite välbehövligt lugn och minska fortsatta energitapp och först därefter t.ex. gå in på vilka strukturella förändringar som kan vara viktiga att bygga in för börja återfärden mot en stabilare och mer välmående arbetsplats.

Top